روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی

نظريه رشد شناختي ويگوتسكي يا نظريه اجتماعي - فرهنگي رشد

نوشته شده توسط: ابراهیم رجب پور در ۰۶ فروردین ۱۳۹۱ ساعت ۱۲:۳۹
دسته بندی:  گرایشهای روانشناسی» دیدگاه ها و نظریه های روانشناسی

 

نظريه رشد شناختي ويگوتسكي يا نظريه اجتماعي - فرهنگي رشد

SOCIOCULTURAL THEORY OFDEVELOPMENT

اهميت فرهنگ و زمينه اجتماعي – تاريخي در تحول شناختي

به باور ويگوتسكي ، كنش متقابل ميان يادگيرنده و محيط اجتماعي اش تعيين كننده اصلي رشد شناختي اوست

((خاستگاه روان آدمي اجتماع است و فرايندي كه به آن شكل ميدهد ارتباط است.))

ويگوتسكي معتقد است  رشد شناختي كودك عموما به مردمي كه در دنياي او زندگي مي كنند وابسته است و دانش ، نگرش و ارزشهاي فرد در تعامل با ديگران تحول مي يابد.

1 – كاركردهاي نخستين ذهنيPRIMARY MENTAL FUNCTIONS

2 – كاركردهاي عالي ذهنيHIGHER MENTAL FUNCTIONS

كاركرد يا function  به فرايندهاي ذهني مانند توجه، ادراك، حافظه و تفكر اشاره دارد. اين كاركردهاي ذهني در سالهاي اغاز عمر بطور طبيعي وجود دارند و در انسان و حيوان يافت مي شوند ويژگي مهم انها غيرارادي بودن و نا آگاه بودن است.

مثال :  حافظه در شكل اوليه اش عبارت است از شكل گيري خود بخودي يك تداعي بين دو رويداد كه با هم رخ ميدهند. گربه صداي بازكردن در قوطي غذا را با غذا تداعي مي كند.

يا توجه در شكل نخستين خود، يك حركت خود بخودي و غيرارادي است. مثلا هم انسان و هم حيوان پس از شنيدن يك صداي شديد ، بدون اراده بسوي آن توجه مي كنند.

كاركردهاي عالي ذهني : مثل استدلال منطقي ، توجه انتخابي و زبان و ..... ويژه انسانند و بر اساس كاركردهاي نخستين تحول مي يابند.

تفاوت كاركردهاي عالي ذهني با كاركردهاي نخستين ذهني :

1 – زير كنترل انساني قرار دارند و با اراده او انجام مي شوند.

2 – خاستگاه اجتماعي دارند.

3 – به كمك ابزارهاي روانشناختي رخ مي دهند.

كاركردهاي عالي ذهني ازطريق تعامل بين فرد و زمينه اجتماعي او تحول مي يابند.

هر كاركرد عالي ذهني الزاما در ابتدا يك كاركرد اجتماعي است.(سيف ،1386،ص94 )

دروني سازي :INTERNALIZATION

به فرايند تبديل تدريجي تجارب يا فعاليتهاي اجتماعي بيروني به فرايندهاي عالي ذهني دروني سازي مي گويند. اين فرايند از طريق يك واسطه امكان پذير مي شود.

دريسكول  :  استفاده از واسطه يعني تغيير دادن يك موقعيت محركي در فرايند پاسخ دادن به آن نه بطور مستقيم بلكه از طريق نوعي پيوند امكان پذير است. (از طريق يك ابزار يا علامت)

ابزار : به چيزي گفته مي شود كه در خدمت چيزي ديگر بكار برود . ابزار يك شي بيروني است كه مورد دستكاري فرد قرار مي گيرد تا با آن بر محيط عمل كند. ميمونها در آزمايش كهلر براي دستيابي به موز دور از دسترس از يك چوب استفاده مي كردند . چوب در اينجا يك ابزار است.

علامت : چيزي است كه بجاي چيز ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. علامت به بازنمايي دروني يك شي يا يك نماد گفته ميشود كه داراي معني خاص فرهنگي است. مثال : دانش آموزان ياد مي گيرند كه يك راه ساده حل مسائل عددي اين است كه از حرف X براي مقدار مجهول استفاده كنند آنها به اين طريق مسائل را به علامتهاي رياضي تبديل مي كنند تا بتوانند براي آنها راه حل بيابند.

از نظر ويگوتسكي رشد شناختي فرد ، بدون در نظر گرفتن محيط فرهنگي – اجتماعي او قابل درك نخواهد بود.(همان)

قانون كلي رشد فرهنگي – اجتماعي در نظريه ويگوتسكي :

هر كاركرد عالي ذهني ، پيش از آنكه بصورت يك فرايند روانشناختي در شخص رخ دهد، ابتدا در يك سطح اجتماعي وجود دارد. ويگوتسكي اين موضوع را به عنوان انتقال از سطح بين ذهني به درون ذهني توصيف كرده و رشد تدريجي كاركردهاي عالي ذهني از طريق تعامل اجتماعي را دروني سازي نام نهاده است. مثال : توانايي تفكر انتقادي مي تواند از تعامل اجتماعي مانند پرسش و پاسخ به روش سقراطي ايجاد شود.

گفتار خود محورانه :EGOCENTRIC SPEECH

گفتار خود محورانه از ديد ويگوتسكي ، چگونگي تبديل تعامل يا روابط اجتماعي به كاركردهاي ذهني را نشان ميدهد. ويگوتسكي اين نوع گفتار كودك را بر اساس مفهوم دروني سازي توضيح ميدهد و مي گويد گفتار خود محورانه ، گفتار اجتماعي است كه جريان دروني سازي بسوي گفتار دروني را نشان ميدهد.

مراحل رشد زبان از ديد ويگوتسكي :

1  -  گفتار اجتماعي يا گفتار بيروني  :  پيش از سه سالگي ظاهر مي شود و نقش آن كنترل رفتار ديگران است. مثلا : وقتي كودك به مادرش مي گويد شير مي خواهم از اين طريق به كنترل رفتار ديگران اقدام مي كند.

2  - گفتار خود محورانه  : بين 3 تا 7 سالگي رخ ميدهد. اين نوع گفتار، مرحله انتقالي گفتار بيروني به گفتار دروني است. در اين مرحله كودكان غالبا براي كنترل رفتارشان با خودشان حرف ميزنند. مثلا : هنگام انجام كاري، آنچه را كه انجام ميدهند به زبان مي آورند. نقش گفتار خود محورانه كنترل و هدايت رفتار خود است.

گفتار خود محورانه از ديد پياژه و ويگوتسكي :

پياژه :  گفتار كودكان پيش عملياتي خود محورانه و غير اجتماعي است.

ويگوتسكي :  كودكان اين نوع گفتار را براي كنترل و هدايت رفتار خود مورد استفاده قرار ميدهند.

ويگوتسكي از گفتار خصوصي بجاي گفتار خود محورانه استفاده ميكرد.

پژوهشها نشان ميدهد وقتي كه كودكان با تكاليف  دشوار سروكار دارند يا زماني كه اشتباهات زيادي مرتكب مي شوند از گفتار خصوصي بيشتر استفاده مي كنند.

3 – گفتار دروني :  پس از 7 سالگي ظاهر ميشود . گفتار دروني با خود سخن گفتن بطور بي صداست. گفتار دروني به انديشه و رفتار انسان جهت ميدهد و در همه كاركردهاي عالي ذهني وجود دارد.(همان)

تفكر و زبان :

در نظريه ويگوتسكي ، تفكر و زبان در كودكان بصورت دو فعاليت مستقل از هم شروع مي شوند.

در ابتدا تفكر پيش زباني يا تفكر بدون زبان و زبان پيش عقلي يا گفتار بدون تفكر وجود دارند.

مثال : كوشش كودكان در ماههاي اول زندگي براي حل كردن مسائلي مانند دستيابي به اشيا و بازكردن در موردي از تفكر بدون زبان است.

مثالي ديگر : غان و غون كردن كودك با هدف جلب توجه يا خوشحال كردن بزرگسالان موردي از زبان بدون تفكر است.

 در حدود 2 سالگي منحني هاي مجزاي تفكر و پيش زباني و زبان پيش عقلي به هم ميرسند در نتيجه تفكر زباني و زبان عقلاني ميشود.

در فاصله 2 تا 7 سالگي ، زبان هم نقش دروني (هدايت و جهت دهي به تفكر ) و هم نقش بيروني ( انتقال نتايج تفكر به ديگران) را ايفا ميكند.

خود نظم دهي :

-     يعني توانايي انديشيدن و حل كردن مسائل بدون كمك ديگران

-     به كنترل فرد بر فرايندهاي شناختي اش ( تفكر ، حافظه و ....) گفته ميشود 

مراحل خود نظم دهي :

1 – نخست كودك ياد مي گيرد كه اعمال و صداها داراي معني اند . بعنوان مثال : كودك مي آموزد كه دست دراز كردن او بسوي يك شي براي ديگران اين گونه معني ميدهد كه او آن شي را مي خواهد.

2 – انجام تمرين : كودك حركاتي را كه باعث جلب توجه ديگران مي شود تمرين مي كند و نيز براي تسلط بر زبان با ديگران به گفتگو مي پردازد.

3 – استفاده از علامت براي تفكر و حل مسئله بدون كمك ديگران. در اين مرحله كودكان خود نظم دهنده يا خودسامانگر ميشوند.

پياژه

-     رشد يا تحول مقدم بر يادگيري است.

-     مرحله اي از رشد شناختي كه كودك در آن قرار دارد تعيين كننده ماهيت يادگيري اوست و لذا نمي توان با آموزش فراتر از رشد شناختي كودك در او يادگيري ايجاد كرد.

 

ويگوتسكي :

-    يادگيري پيش از رشد مي آيد. ( يادگيري مقدم بر رشد است ).

-    فرايندهاي رشد يا تحول بدنبال فرايندهاي يادگيري رخ ميدهند.

 

منطقه تقريبي رشد:

منطقه تقريبي رشد در نظريه ويگوتسكي اهميت تعامل اجتماعي را در رشد و يادگيري نشان ميدهد.

ويگوتسكي مي گويد كودكاني كه به تنهايي از عهده انجام پاره اي تكاليف يادگيري بر نمي آيند به كمك بزرگسالان يا دوستان بالغ تر و آگاه تر از خود انجام آن كارها را ياد مي گيرند.

توانايي كودك در حل مسائل بطور مستقلانه (آنچه كه در نظر پياژه است ) معرف سطح كنوني رشد او و توانايي اش در حل مسائل به كمك ديگران نشان دهنده سطح رشد بالقوه اوست.

منظور از منطقه تقريبي رشد، تفاوت بين سطح كنوني يا سطح رشد واقعي كودك و سطح رشد بالقوه اوست. بعبارت ساده تر منطقه تقريبي رشد به دامنه اي از تكاليف گفته مي شود كه كودك به تنهايي از عهده انجام آنها بر نمي آيد اما به كمك بزرگسالان يا دوستان بالغ تر از خود قادر است آنها را انجام دهد.(همان)

مثال براي ارزيابي ZPD يك كودك  : 

فرض كنيد سن عقلي در كودك با يك آزمون هوشي ، 8 سال تعيين شده است از نظر ويگوتسكي ما نمي توانيم كارمان را در همين جا متوقف كنيم ما ادامه ميدهيم تا مشخص شود چگونه هر يك از اين كودكان تلاش خواهند نمود مسايلي را كه براي كودكان بزرگتر طراحي شده حل كنند ما به هر كودك با توضيح دادن ، پرسيدن سوالات هدايت شونده و معرفي عناصر اصلي راه حل كمك مي كنيم با اين كمك يكي از اين كودكان مشكلات را در سطح يك كودك دوازده ساله و ديگري در سطح يك كودك 9 ساله حل مي كند اين تفاوت بين سنين عقلي كودكان و سطح عملكردي كه آنها از طريق همكاري با يك بزرگسال بدست مي آورند ناحيه تقريبي رشد گفته مي شود.(بيابانگرد ،1384 ،ص51 )

رشد شناختي زماني به حداكثر ميرسد كه در منطقه تقريبي رشد، تعامل اجتماعي صورت پذيرد.

بعضي مربيان به لحظه اي كه يك كودك يا گروهي از كودكان در آستانه آمادگي براي يادگيري يك مفهوم قرار دارند لحظه آموزش پذير گفته اند.

تكيه گاه سازي :SCAFOLDING

تكاليفي كه در منطقه تقريبي رشد قرار دارند هنوز از سوي كودك آموخته نشده اند اگر بزرگترها كودك را ياري دهند از عهده انجام آن تكاليف و يادگيري آنها برخواهد آمد برونر كمك و راهنمايي ديگران را تكيه گاه سازي ناميده است.

 در تكيه گاه سازي ابتدا معلم يا شخص ديگري كه يادگيرنده را ياري ميدهد سهم عمده اي از مسئوليت را به عهده مي گيرد اما به تدريج كه يادگيري پيش ميرود مسئوليت به يادگيرنده واگذار مي شود. .(سيف ،1386،ص100 )

سكوسازي اصطلاحي است كه دكتر بيابانگرد براي واژه SCAFFOLDING  بكار برده است. (بيابانگرد ،1384 ،ص51 )

سكوسازي يعني فن تغييردادن سطح حمايت . در طول مدت جلسه تدريس، شخصي ماهرتر ميزان راهنمايي را تنظيم كرده تا مناسب سطح عملكرد جاري كودك گردد. هنگامي كه تكليف يادگيري دانش آموز جديد است شخص ماهرتر ممكن است از آموزش مستقيم استفاده كند همين كه كفايت و شايستگي دانش آموز افزايش مي يابد راهنمايي كمتري صورت مي گيرد. (بيابانگرد ،1384 ،ص52 )

ويگوتسكي :  آزمونهاي هوش عملكرد مستقلانه كودك را مي سنجد يعني سطح رشد فعلي او

به باور ويگوتسكي ، آنچه كودكان به كمك ديگران مي توانند انجام دهند بيشتر معرف توانايي واقعي آنان است تا آنچه به تنهايي از عهده اش بر مي آيند. بنابراين براي شناسايي رشد كودكان، بايد هم سطح رشد فعلي و هم سطح رشد بالقوه آنان را شناخت.

كاربردهاي آموزشي نظريه ويگوتسكي :

1 –  بر اهميت زبان تاكيد زيادي شده است . پس مدارس بايد زبان را يك موضوع محوري تلقي كنند و معلمان در آموزش زبان جديت بيشتري به خرج دهند.

2 -  بر مسائل فرهنگي و اجتماعي تاكيد زيادي دارد. پس لازم است مطالب درسي در يك بافت فرهنگي – اجتماعي آموزش داده شوند و در تمام مراحل تحصيلي مسائل فرهنگي و اجتماعي از نظر دور نمانند.

3 -  طبق مفهوم منطقه تقريبي رشد ، معلم بايد در آموزش موضوعات مختلف به دانش آموزان ، پيشاپيش رشد ذهني آنان حركت كند. ( مسائل قدري فراتر از سطح تواناييهاي فعلي آنان باشد ).

4-  معلمان كودكان را به حرف زدن با خود تشويق كنند زيرا با خود سخن گفتن كودكان را در هدايت و كنترل انديشيدن ياري ميدهد. (سيف ،1386،ص100 )

مقايسه نظريه هاي ويگوتسكي و پياژه :

1 -  ديدگاه ويگوتسكي نسبت به تاثير آموزش بر رشد شناختي بسيار خوش بينانه تر از ديدگاه پياژه است.

2 -  روش آموزش پياژه عمدتا يك روش اكتشافي فردي است اما روش آموزش ويگوتسكي روش اكتشافي هدايت شده است.

3 -  ويگوتسكي گفتار دروني را براي رشد شناختي بسيار مهم ميداند در حاليكه از نظرپياژه آن يك رفتار ناپخته است.

4 -  پياژه تعامل بين كودك و دنياي فيزيكي اش را در رشد شناختي اساسي ميداند اما ويگوتسكي بر كنش متقابل ميان يادگيرنده و محيط اجتماعي اش بيشتر تاكيد مي كند.

5 -  براي پياژه رشد بايد پيش از يادگيري اتفاق افتد اما ويگوتسكي معتقد است كه يادگيري يك فرايند فعال است و نيازي به انتظار كشيدن براي آمادگي نيست.(همان)

نظريه رشد شناختي برونر :

از نظر برونر آموزش يعني كوشش براي كمك به شكل گيري رشد شناختي

نظريه برونر بر فرايند تفكر تاكيد ميكند و بازده اصلي رشد شناختي تفكر است و هدف آموزش و پرورش بايد اين باشد كه يادگيرنده را بصورت متفكري خود مختار درآورد.

   برونر در پژوهشهاي خود به دنبال پاسخ اين سوال بود كه اطلاعات مربوط به جهان هستي چگونه به رمز در مي آيند، سازمان مي يابند و ذخيره مي شوند.

منظور از بازنمايي اشاره به چيزي است كه جاي چيز ديگري را مي گيرد يا نماد آن به حساب مي آيد.

مراحل رشد شناختي :

1 -  مرحله حركتي يا عمليenactive representation

در این مرحله کودکان رویدادهایی را که تجربه می کنند به پاسخ های حرکتی یا عملی باز نمایی می کنند . برای مثال کودکان نمی توانند محل قرار گرفتن فروشگاه نزدیک خانه شان را برای شما بگویند اما قادرند شما را از راهی که قبلا رفته اند به آنجا ببرند.

2-  مرحله تصويري يا شمايليiconic representation

در این مرخله کودک رویداد های زندگی خود را به صورت تصاویر ذهنی حفظ می کند کودکی که می تواند با رسم نقشه راه خانه تا فروشگاه نزدیک خانه شان را نشان دهد ازبازنمایی تصویری سود می برد.

3- مرحله نماديsymbolic representation

بازنمايي نمادي شامل استفاده از نظامهاي نمادي اختياري مانند زبان يا علايم رياضي است .دانش اموزي كه مي تواند يك نقاشي را بصورت كلامي توضيح دهد از بازنمايي نمادي سود مي برد.

 چايلد در تبيين مراحل رشد برونر و پاسخ به اين پرسش كه چگونه انسان تجارب را بازنمايي مي كند مي گويد :

1-    نخست استفاده از ابزار را براي افزودن بر توانايي هاي حركتي خود اموختند مثلا بيل توانايي انسان در استفاده از دستها را افزايش مي دهد يعني ابزار جانشين اندامهاي ناكافي بدن مي شود .

2-    انسان اموخته است توانايي هاي حسي خود را از راه استفاده از نظامهاي علامتي افزايش دهد مثلا اختراع ميكروسكوپ جهت گسترش تجارب حسي خود

3-    نظامهاي نمادي را ياد گرفته است كه هدف انها انتقال تجربه حاصل از چيزهاي واقعي يا خيالي در غياب انهاست

توالی مراحل رشد:مراحل سه گانه برونر بطور متوالي رخ مي دهند .

مرحله حركتي                        مرحله تصويري               مرحله نمادي         برونر

مرحله حسي حركتي               عمليات عيني               عمليات صوري         پيا‍ژه

بيگه و شرميس مي گويند دو مضمون عمده تار و پود نوشته هاي مربوط به يادگيري برونر را بهم پيوند مي زند:

1-    كسب دانش به هر شكلي كه باشد يك فرايند فعال است .

2-    ياد گيرنده دانشش را خودش مي سازد يعني هر شخص را بايد بعنوان يك مشاركت كننده فعال در فرايند دريافت دانش در نظر گرفت كه اطلاعات را انتخاب مي كند و تغيير شكل مي دهد و فرضيه مي سازد و ان فرضيه ها را با توجه به شواهد ناهمخوان يا مغاير تغيير مي دهد .

نكته ديگر در نظريه يادگيري برونر :ساده سازي و معني دار ساختن تجربه هاي اكتسابي توسط يادگيرنده يك نياز ذاتي فرض مي شود انجام اين كار مستلزم مفاهيم يا مقولات است .مفهوم يا طبقه حاصل تجريد عناصر مشترك بين رويدادها و تجارب است .از تركيب اين مفاهيم به قواعدي دست مي يابيم كه به ما امكان مي دهد روابط بين مفاهيم را كشف كنيم برونر به اين نظم ،نظام رمزي نام نهاده است كه منظور از ان يك ترتيب  سلسله مراتبي از مفاهيم است

برونر معتقد است بهترين كار ان است كه يادگيرنده خود نظام را كشف كند نه اينكه معلم انرا بصورت اماده در اختيار او قرار دهد .برونر مدافع يادگيري اكتشافي است .

طرحي برنامه درسي در نظريه برونر :

1-  بجاي مجموعه اي از واقعيت ها يا اطلاعات پراكنده ،بايد به دانش اموزان ساختار بنيادي دانش اموزش داده شود منظور از ساختار بنيادي دانش اركان مهم هر نظام علمي از قبيل مفاهيم ،اصول و روشهاي پژوهشي مربوط به ان علم

اموزش ساختار بنيادي دانش موجب درك بيشتر دانش اموزان از موضوع درسي و تشويق انان به كاوشگري و حل مسئله خواهد شد و به انان كمك خواهد كرد تا چگونه ياد گرفتن را ياد بگيرند

2-  برنامه درسي مارپيچيspiral curriculum

يعني تكرار انديشه هاي بنيادي يك موضوع درسي در سراسر دوره اموزشي بطور دوره اي.

در اين برنامه دانش اموزان ابتدا مطالب را در سطحي ساده مي اموزند امال در مراحل بعدي همان مطالب را در سطحي پيشرفته تر و مفصل تر به انان اموزش داده مي شود .

كاربرد هاي اموزشي نظريه برونر :

آموزش و پرورش اهمیت زیادی دارد.

به اعتقاد او آمادگی یعنی اینکه موضوع مورد یادگیری برای یادگیرنده ای که می خواهد آن را بیاموزد آماده شده باشد. هر موضوعي را مي توان باانطباق دادن روشهاي اموزشي بر سطح كاركرد شناختي كودكان به انان ياد داد .

هر حیطه ای از آموزش را می توان به طریق یکی از نظام های سه گانه حرکتی-تصویری و نمادی ارایه کرد.

یادگیری مورد نظر او یادگیری اکتشافی هدايت شده است تا روش اكتشافي كاملا مستقلانه (همان)

 

 برچسبها : نظریه - هایرشد - شناختی - ویگوتسکی - برونر - نظریه - های - رشد - شناختی - ویگوتسکی


نظرات کاربران:

   نرگس در ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ - ۲۱:۳۵:۴۲
سلام
خسته نباشید. مطلب شما را برای دانش افزایی در خصوص رشد حرکتی جستجوکردم ولی با انکه مربوط به نیازم نبود به دلیل پراستفاده بودن برایم انرا دو مرتبه خواندم.
اگر مطلب یا اطلاعاتی در خصوص مراحل رشد حرکتی دستها در کتاب و... خوانده اید راهنمایم کنید.

   Reza در ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ - ۰۷:۲۵:۰۶
I am a doctoral student at University of Southern California. I was confused and I did study your article and I found it very useful. So precise and research based. god luck

   LizaCoR در ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ - ۰۹:۴۸:۳۵
Profit employment! Thanx you respecting you affair

http://elegancebeautyzone.ie/treatments/microdermabrasion/

   manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۰۲:۳۵:۲۸
You need to be a part of a contest for one of the highest
quality websites on the web. I am going to recommend this blog!

   manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۰۳:۰۹:۱۹
I every time used to read article in news papers but now as I am
a user of web so from now I am using net for articles, thanks
to web.

   manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۳:۰۵:۱۵
Quality content is the important to interest the viewers to go to see the
website, that's what this web site is providing.

   MarrieTix در ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ - ۰۰:۱۶:۳۲
cialis online usatennis live online http://marbellafootballcenter.com/node/188 microsoft live accountmacbook pro retina 13 ssd upgrade

macbook pro 13 con display retinasmalto gel semipermanente kiko http://www.penhalonga.com/en/node/463 www.live-diretta.ithotel formentin abano terme

   BHW در ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۱:۲۱
Hi, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I
am attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok
to use some of your ideas!!

   BHW در ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ - ۲۰:۴۰:۵۲
I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this website is really fastidious.

   BHW در ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ - ۲۰:۴۷:۳۶
If some one wants to be updated with hottest technologies afterward he must be
pay a visit this website and be up to date everyday.

   BHW در ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ - ۰۲:۴۲:۵۶
Fantastic post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject?
I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more.
Many thanks!

   BHW در ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ - ۰۳:۳۵:۵۰
I all the time used to study post in news papers but now as I am a user
of net so from now I am using net for posts, thanks to web.

   BHW در ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ - ۰۳:۴۱:۴۸
What's up, all is going fine here and ofcourse every one is sharing data, that's really excellent, keep up
writing.

   BHW در ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ - ۰۳:۵۳:۲۲
I'm really enjoying the design and layout of your blog.

It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable
for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to
create your theme? Excellent work!

   manicure در ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۰۲:۱۳:۳۷
I think the admin of this website is really working hard
for his site, as here every data is quality based stuff.

   manicure در ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۶:۱۸:۲۶
Thankfulness to my father who shared with me regarding this web site,
this web site is actually awesome.

   manicure در ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ - ۲۳:۵۴:۰۲
Hi there! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized
it's new to me. Nonetheless, I'm definitely happy I found it and
I'll be book-marking and checking back often!

   manicure در ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ - ۰۱:۱۷:۰۰
You need to take part in a contest for one of the greatest websites on the internet.
I most certainly will highly recommend this website!

   manicure در ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ - ۰۶:۱۴:۴۶
This is really attention-grabbing, You're a very professional
blogger. I have joined your rss feed and stay up for seeking more of
your great post. Also, I have shared your website in my social
networks

   Damon در ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۲۲:۵۳:۳۲
I have been surfing on-line greater than 3 hours nowadays, but I by no
means discovered any fascinating article like yours.
It's beautiful worth enough for me. In my view, if all web owners
and bloggers made excellent content material as you probably did, the net can be much more useful than ever before.

   Andreas در ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۰۳:۱۶:۳۹
Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your
website, how could i subscribe for a weblog website? The account
helped me a applicable deal. I had been a little bit
acquainted of this your broadcast offered vibrant transparent concept

   Kerri در ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ - ۰۵:۴۲:۴۲
I like the helpful info you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here frequently.
I am quite sure I will learn many new stuff right here!
Best of luck for the next!

   Janis در ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۷:۱۶:۱۹
Please let me know if you're looking for a writer for your blog.
You have some really great posts and I think
I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some material for your
blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if
interested. Kudos!

   Isis در ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ - ۰۷:۲۸:۰۱
Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it ;)
I may revisit yet again since I saved as a favorite it.
Money and freedom is the greatest way to change, may you
be rich and continue to help other people.

   Paige در ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - ۰۱:۲۷:۰۲
Hi, i read your blog occasionally and i own a similar one
and i was just curious if you get a lot of spam feedback?
If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me insane so any assistance is very much appreciated.

   Edwardo در ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - ۰۲:۴۳:۱۲
Thanks in support of sharing such a pleasant thinking, article is good, thats why i have read it completely

   Claudia در ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - ۰۳:۳۷:۳۳
Good way of explaining, and pleasant article to get data regarding my presentation subject matter,
which i am going to convey in university.

   Christie در ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ - ۰۶:۳۴:۳۱
Hmm it seems like your website ate my first comment (it was extremely long)
so I guess I'll just sum it up what I had written and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to the
whole thing. Do you have any tips for novice blog writers?

I'd really appreciate it.

   Perry در ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ - ۱۵:۵۸:۵۶
Amazing! Its really remarkable piece of writing, I have got much clear idea regarding from
this article.

   Joie در ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ - ۱۶:۰۸:۱۶
excellent post, very informative. I wonder why
the opposite specialists of this sector don't realize this.
You should continue your writing. I am confident, you have a huge readers' base already!

   chaturbatefreetokenshack.com در ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۰۸:۵۸:۳۲
I have read so many content concerning the blogger lovers however this article
is really a fastidious article, keep it up.

   Tamika در ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۲:۴۲:۵۲
magnificent points altogether, you just received a logo new reader.
What might you suggest about your publish that you just made
some days ago? Any positive?

   Cary در ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۲۲:۲۰:۲۰
Hello there! Quick question that's entirely off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My website
looks weird when viewing from my iphone. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue.
If you have any recommendations, please share.

Thank you!

   Koby در ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۲۰:۵۲:۰۲
I'm really enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much more
pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Exceptional work!

   Typicalcat در ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ - ۱۵:۱۵:۵۶
Hello. And Bye. https://www.journojames.org/

   cialis 20 mg در ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ - ۱۱:۴۲:۳۵
https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis dosage


نوشتن دیدگاه