روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


معیارهای انتخاب همسر طبق نظر روان شناسان چیست؟

  [معیار های انتخاب همسر]   معمولاً هر فردی در ازدواج، معیارها و ملاک های خاصی برای انتخاب همسر خود در نظر می گیرد. برخی از آدم های ساده و بی شیله پیله خوششان می آید و برخی دیگر از افراد پیچیده و باهوش. عده ای به افراد مذهبی علاقه دارند و عده ای دیگر ا...

ادامه ی خبر

ملاک های انتخاب همسر

مقدمه: دختران وپسران جوان ،همچون گلهای نشکفته ای هستند که با ازدواج وتشکیل خانواده شکفته  وبارو ر می شوند.و میوه وثمر می دهند جوانان؛سر شار از احساسات وعواطف واضطراب می باشد کهبا ازدواج این اضطراب به سکونت و آرامش تبدیل می گردد؛چرا که راز آفریدن همسر (...

ادامه ی خبر