روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


اعتیاد

    [اعتیاد]     تعریف: اعتیاد عبارت است از وابستگی جسمی و روانی یک فرد به سوءمصرف موادی که دراو اختلال روانی و رفتاری ایجاد می کند . اعتیاد یک معضل اجتماعی است چراکه تمامی ابعاد زندگی فرد را در جامعه تحت تاثیر قرار داده ،همانند بیماری های مسری از شخصی...

ادامه ی خبر

اختلالات مواد روان گردان

_الف: مفاهیم اساسی_ _ب: طبقه بندی مواد_ * _ الکل_ * _ داروهای محرک_ * _ گیاه شاهدانه (ماری جوانا)_ * _ مخدر (افیونها)_ * _ داروهای توهم زا_ * _ داروهای مسکن، خواب آور و آرام بخش_ * _ سایر داروها_ * _ سبب شناسی_ * _...

ادامه ی خبر