روانشناس ابراهیم رجب پور

روانشناسی بالینی


اختلال وسواس فکری - عملی

مقدمه "وسواس" از اختلالات اضطرابی انسانهاست که پایه ی زیست شناختی دارد.وسواس گاهی از کودکی شروع می شود ولی نمونه های آن را در تمام گروههای سنی می توان مشاهده کرد.این یکی از شایع ترین رفتارهای درونی انسان است و نیرویی بی ریشه ولی قویست که انسان را به ان...

ادامه ی خبر

اختلالات شخصیت

مقدمه: کودک هنگام تولد معیار مشخص و معینی از «بد» و «خوب» ندارد . اگر پاسخ هایی که به جامعه می دهد ، مطابق معیارهای آن جامعه باشد و به نحو مداومی تقویت شوند ، او آن پاسخ های «خوب» را حفظ می کند و واکنش های «بد» را ترک می گوید. در ابتدا رفتارش به وسیله ...

ادامه ی خبر

روش تکمیل مقاله

   بخشهای پژوهشنامه و مقاله 1-   عنوان2-   مولف و سازمان مربوطه3-   چکیده 4-   مقدمه و بیان مساله5-   روش6-   نتایج 7-   بحث و نتیجه گیری8-  ...

ادامه ی خبر

شیوه نگارش و تنظیم پایان نامه

الف) یافتن موضوع و تکمیل پروپوزال   ب) مندرجات پایان نامه  صفحه اول: بسم الله الرحمن الرحیم  2- صفحه دوم: عنوان 3- صفحه سوم: تقدیم 4- صفحه چهارم: تشکر و قدردانی 5- نقد و بررسی و نظر استادان  6- صفحه ششم: چکیده (بدون شماره صفحه)  7- صفحه هفتم: فهرست مطا...

ادامه ی خبر